Skip to main content

Mình muốn tính năng dịch đoạn văn trên website mặc định dịch bằng Microsoft chứ không phải Google translate đầu tiên. Thực sự đối với mình Microsoft dịch chuẩn, sát nghĩa hơn so với Google

Where am I?

In eJOY Learning LLC you can ask and answer questions and share your experience with others!

Vy Ánh
Vy Ánh

Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng mình, chúng mình sẽ cải tiến trong tương lai.

Related Discussions